FINALLY... I ordered my Kemper yesterday ;-) I'm so happy !!!